Aktuality

Exkurzia do územia Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina
V dňoch 6. 9. až 8. 9. 2021 sme pre členov Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov zorganizovali exkurziu do územia MAS Rajecká dolina za účelom výmeny skúseností a prezentácie príkladov dobrej praxe.
Viac »

Miestna akčná skupina Horný Liptov získala podporu na implementáciu stratégie - časť IROP
Hlavným cieľom projektu s názvom Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Horný Litpov je zlepšiť kvalitu života obyvateľov a návštevníkov územia MAS Horný Liptov a posilniť rast konkurencie schopnosti v území. 

Ako?
Miestna akčná skupina získala finančnú podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške viac ako 616 tisíc Eur. O tieto finančné prostriedky sa môžu uchádzať podnikatelia, ale aj obce a subjekty neverejného sektora. Podpora je smerovaná do inovatívnych podnikateľských projektov, do projektov bezpečnosti v obciach ako je budovanie parkovísk, zastávok či iných  bezpečnostých prvkov. O podporu sa môžu uchádzať aj základne školy a materské školy. Predpokladáme, že počas realizácie projektu vznikne v území 20 prvkov nových služieb alebo verejnej infraštrukúry.  Viac »

Miestna akčná skupina Horný Liptov získala podporu na prevádzkové náklady
Miestna akčná skupina Horný Liptov získala fiančnú podporu vo výške viac ako 199 tisíc z Európskeho fondru regionálneho rozvoja na pokrytie prevádzkových nákladov súvisiacich s činnosťou združenia pri implemetnácii Stratégie CLLD. 


Viac »

Harmonogram výziev pre rok 2020
Pridané: 30.01.2020
Miestna akčná skupina zverejnila Harmonogram výziev pre rok 2020.

Miestna akčná skupina Horný Liptov v rámci implementácie stratégie CLLD vyhlási v roku 2020 výzvy na tri podopatrenia PRV SR 2014-2020. Oprávnení žiadatelia sú lesnícke a poľnohospodárske subjekty z územia MAS Horný Liptov. 

Viac »

Informácie pre predkladateľov projektov
Oznamujeme Vám, že dňa 27. 1. 2020 bude z dôvodu uzatvorenia výzvy MAS_097/7.4/2 a možnosti osobného predloženia ŽoNFP budú pracovníci kancelárie MAS prijímať ŽoNFP do 20:00 hodViac »

Prehľad kurzov pre rok 2020
MAS Horný Liptov prijala pozvanie od Akadémie vzdelávania a mediačného poradenstva zapojiť sa do projektu a na základe zmluvy o spolupráci v projekte "Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore - celoživotné vzdelávanie 21. storočia", ktorý je financovaný z ESF v rámci operačného programu Ľudské zdroje budú pre členov MAS Horný Liptov realizované vzdelávacie aktivity. Popis jendotlivých aktivít nájdete pod plagátom alebo na tomto linku: https://www.akademiavzdelavania.eu/itms-312011G515.html
Kurzy sa uskutočnia v termínoch od Januára do Septembra 2020. 
Srdečne pozývame!
Viac »

Finančná podpora na prevádzkové náklady MAS
MAS Horný Liptov získala finančnú podporu na prevádzkové náklady náklady, čim bude zabezpečený efektívny chod kancelárie MAS Horný Litpov a naplnia sa podmienky pre implementáciu stratégie CLLD.  


Viac »

MAS Horný Liptov získala podporu na oživnenie stratégie CLLD
Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD - je opoatrenie pre podporu MAS v súvislosti s propagovaním a informovaním o území MAS, o výsledkoch stratégie ako aj na podporu aktivít spojených s budovaním zručností a schopností MAS vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD. 
MAS Horný Litpov získala podporu takýchto aktivít vo výške 46.208€.  

Viac »

Sieť inteligentných samospráv prihraničia
Pridané: 15.01.2019
 Miestna akčná skupina Horný Liptov sa zapojila do projektu spolupráce s názvom "Sieť intelgientných samospráv prihraničia". Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ z EFRR v rámci programu INTERREG V - A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020, "SPOLOČNE BEZ HRANÍC".

Prikladáme aj link kde si môžete pozrieť video záznamy z tohoto projektu: 
www.facebook.com/watch/498503576960798/533759450454782

Viac »

MAS Horný Liptov realizuje projekt v rámci INTERREG V-A SK-CZ "Sieť inteligentných samospráv prihraničia"
Pridané: 01.02.2018
   
Miestna akčná skupina Horný Liptov je partnerom projektu s názvom „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“ (NFP304030C555), spolufinancovaného z EFRR v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20, prioritná os 3 Rozvoj miestnych iniciatív, špecifický cieľ Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov, ktorého realizácia začala 01. 02. 2018. 
Viac »

Archív


 | Archív