Stratégia 2014-2020

Posudzovanie strategického dokumentu
Pridané: 01.02.2016
 V súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. zverejňujeme oznámenie o strategickom dokumente. 

Viac »

Príprava strategických dokumentov v území MAS
Intenzívne a systematické práce na príprave strategických dokumentov spoločného programu rozvoja regiónu Horný Liptov a stratégie CLLD prebehli v rokoch 2014 a  2015. Proces prípravy dokumentov koordinovala kancelária MAS Horný Liptov, na príprave dokumentov spolupracovali externí spolupracovníci: Mgr. Vlasta Kornerová, Ing. Ján Pavlík, PhD., RNDr. Michaela Schlegerová a Ing. Martina Hrušková. 

Už v roku 2014 prebehli stretnutia prvé stretnutia, na ktorých sme informovali o príprave strategických dokumentov v novom programovom období 2014-2020 a o možnosti zapojiť sa do ich prípravy. Stretnutia boli organizované samostatne pre skupinu poľnohospodárov, pre skupinu lesníckych subjektov a pre obce a neziskové organizácie. Samostatne sme sa zaoberali aj skupinou mladých ľudí a rómskeho obyvateľstva.  
 
Chronologický prehľad procesu prípravy dokumentov a zapojenia verejnosti a zástupcov jednotlivých záujmových skupín  

02 - 08/2014
 • stretnutie zástupcov neštátnych vlastníkov lesov z regiónu Horný Liptov (18. 2. 2014, Vavrišovo, 19 účastníkov, pozvánka, fotografie
 • stretnutie zástupcov obcí (04. 03. 2014, Liptovský Hrádok, 19 účastníkov, pozvánka, fotografie)
 • séria stretnutí so študentami Strednej odbornej lesníckej školy zameraná na konzultovanie ich maturitných projektových zámerov (26. 02. 2014, 06. 03. 2014, fotografie)
 • stretnutie so zástupcami tretieho sektora, téma: zapojenie sa do prípravy strategických dokumentov, otázka organizovania mladých ľudí v regióne (25. 3. 2014, 27. 6. 2014)
 • stretnutie so zástupcami poľnohospodárskych subjekov z regiónu (08. 04. 2014, Liptovský Hrádok, 10 účastníkov, pozvánka, fotografie)

10-12/2014
 • spracovanie analytickej časti dokumentu -demografia, technická infraštruktúra, životné prostredie, hospodársky profil
 • odoslanie dotazníka na obce regiónu – téma: stav základnej infraštruktúry v obci, informácie o odpadoch a stave miestnych komunikácií   
 • žiadosť o schválenie zámeru spracovania  strategických dokumentov obecnými zastupiteľstvami  
 • zostavenie obecných pracovných skupín a delegovanie zástupcov do regionálnej pracovnej skupiny
 • zostavenie metodického tímu spracovateľov strategických dokumentov
 • činnosť metodického tímu (fotografie
 • úvodné stretnutie k tvorbe strategických dokumentov, 17. 12. 2014 (Jánska dolina, Liptovské dvory, 31 účastníkov, fotografie

02-04/2015
 • pripomienkovanie (emailom) a zapracovanie pripomienok analytickej časti
 • hromadné stretnutie so starostami obcí (10. 2. 2015, Mestský úrad Liptovský Hrádok, 21 účastníkov, pozvánka, fotografie)
 • príprava a realizácia prvých stretnutí s obecnými pracovnými skupinami 
 • stretnutie so zástupcami Komunitnej nadácie Liptov a miestnych podnikateľov (11. 2. 2015)
 • individuálne stretnutia s pracovnými skupinami (z obce Važec a Konská)

5-6/2015
 • stretnutia v obciach s pracovnými skupinami. Program stretnutí bol zameraný na vzájomné predstavenie sa členov tímu spracovateľov a pracovnej skupiny, oboznámenie sa so strategickými dokumentami, do prípravy ktorých je obec zapojená, vyhodnotenie realizácie/nerealizácie zámerov v predchádzajúcom období, definovanie kľúčových problémov v území, vízia rozvoja obce a projektové zámery na najbližšie obdobie siedmich rokov. Prehľad stretnutí (všetky stretnutia sú dokladované prezenčnými listinami a záznamom.)
 • stretnutia metodického tímu (harmonogram spracovania dokumentov, spracovanie výstupov z činnosti pracovných skupín, návrh strategickej časti dokumentov a ukazovateľov, nastavenie systému monitorovania dokumentov.
 • stretnutie regionálnej pracovnej skupiny (30. 6. 2015, pozvánka, fotografie)
 
7- 8/2015
 • Stretnutia metodického tímu. Spracovanie výstupov z obecných pracovných skupín a regionálnej pracovnej skupiny.  
 • stretnutia obecných pracovných skupín samostatne
 
9-10/2015
 • individuálne konzultácie strategickej, programovej časti dokumentu, príprava akčného plánu. Príprava dokumentu na prerokovanie obecnými zastupiteľstvami. Prehľad konzultácií pre jednotlivé obce. Stretnutia sú dokladované prezenčnými listinami. 
 • individuálne konzultácie a stretnutia so zástupcami poľnohospodárskych a lesníckych subjektov.
 
10-12/2015
 • Stretnutia metodického tímu. Spracovanie monitoringu dokumentu a stanovenie ukazovateľov.   
 • Verejné pripomienkovanie dokumentu a prerokovanie obecnými zastupiteľstvami. 

 

Prehľad zapojených subjektov do strategického plánovania (podnikateľské subjekty / neziskové organizácie a združenia)

Zloženie regionálnej pracovnej skupiny

Zloženie obecných pracovných skupín
  Viac »

Dotazník pre obyvateľov regiónu Horný Liptov
Miestna akčná skupina (MAS) Horný Liptov sa bude opätovne uchádzať o získanie finančných prostriedkov z EU na rozvoj regiónu. Podmienkou pre získanie podpory je vypracovanie dokumentu rozvojovej stratégie. V súvislosti s jeho prípravou si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka, vďaka ktorému spoznáme Vaše názory, pozitíva a negatíva oblastí, v ktorých žijete. Vaše názory nám pomôžu pri plánovaní projektov a aktivít na najbližších 7 rokov. 

Dotazník je anonymný, v prípade, že máte záujem zapojiť sa do prípravy rozvojovej stratégie, kontaktujte nás na info@hornyliptov.sk.  

Ďakujeme za spoluprácu. 

Dotazník pre obyvateľov Horného Liptova 

Dotazník bol zverejnený v čase od augusta do decembra 2015. 

Výstupy z názorov a hodnotení občanov boli zapracované do rozvojovej stratégie horného Liptova a do spoločného programu rozvoja horného Liptova. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli svojimi názormi.  

Zapojenosť občanov podľa jednotlivých obcí 


  
Viac »

 | Archív