Miestna akčná skupina Horný Liptov v rámci implementácie Stratégie CLLD
podporí projekty v území MAS Horný Liptov v celkovej výške 1 540 000 €. 


Harmonogram vyzviev MAS Horný Liptov pre rok 2021 - časť PRV

Harmonogram výziev - časť IROP 


Aktuálne vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, PRV SR 2014-2020

Výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok, IROP  
 
 | Archív