Kancelária MAS vykonala verejné obstarávanie s nizkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky boli kancelárske stoličky v počte 3ks. 
Prieskum trhu bol uskutočnený v mesiaci 10/2019.   Výzva na predkladanie cenových ponúk na výber dodávateľa informačno-komunikačných technológií pre projekt: „Financovanie prevádzkových nákladov MAS Horný Liptov“ v zmysle výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritnej osi 5: Miestny rozvoj vedený komunitou, špecifického cieľa 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií, časť 1: financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD (kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23).  

Úplne znenie výzvy:

Príloha výzvy č.1

Príloha výzvy č.2
 
 | Archív