Informácia pre žiadateľov v rámci aktuálne otvorených výziev pre podopatrenie 8.5 a 8.6. (lesnícke podopatrenia)

PPA na svojom webovom sídle 6. 5. 2021 zverejnila technickú úpravu príloh 13B,
platnú pre rok 2021. 

Formuláre si môžete stiahnuť tu 
VÝZVA JE UZATVORENÁ: Výzva MAS Horný Liptov na predkladanie ŽoNFP.

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/7.4/3 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 26. 8. 2021
Dátum uzatvorenia výzvy:
 21. 10. 2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP
Prílohu ku výzveVÝZVA JE UZATVORENÁ: Výzva MAS Horný Liptov na predkladanie ŽoNFP.

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/8.6/2 pre opatrenie 8, podopatrenie 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj). 

Dátum vyhlásenia výzvy: 29. marca 2021
Dátum uzatvorenia výzvy:
 9. júna 2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP
Prílohu ku výzve
Usmernenie PPA č. 8/2017 k obstarávaniu
VÝZVA JE UZATVORENÁ: Výzva MAS Horný Liptov na predkladanie ŽoNFP.
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/7.2/4 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.2. Podpora na ivestície do vytvárania, zlepľovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmnerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 

Dátum vyhlásenia výzvy: 22. marca 2021
Dátum uzatvorenia výzvy: 7. mája 2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP
Prílohy ku výzve
Usmernenie PPA č. 8/2017 k obstarávaniu

VÝZVA JE UZATVORENÁ: Výzva MAS Horný Liptov na predkladanie ŽoNFP.
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/6.4/3 pre opatrenie 6, podopatrenie 6.4. Podpora na ivestície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. marca 2021
Dátum uzatvorenia výzvy: 30. apríla 2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP
Prílohy ku výzve
Usmernenie PPA č. 8/2017 k obstarávaniu 
Harmonogram výziev pre rok 2021
v rámci implementácie Stratégie rozvoja horného Liptova do roku 2020
(Stratégie CLLD)


Aktuálny harmonogram výziev, časť PRV 2014-2020  si môžete pozrieť tu

Aktuálny harmonogram výziev, časť IROP si môžete pozrieť tu
OZNAM
pre predkladateľov ŽoNPF v rámci aktuálnych výziev
MAS_097/8.5/2.1 a MAS_097/6.4/2.
 
 
Upozorňuje žiadateľov na zmenu prílohy aktuálnych výziev s názvom Schéma DM-4-2018. 

Aktuálne znenie Schémy DM-4-2018 si môžete stiahnuť tu

Aktuálne znenie Výzvy MAS_097/8.5/2.1 so zapracovanou zmenou prílohy - tu
Aktuálne znenie Výzvy MAS_097/6.4/2 so zapracovu zmenou prílohy - tu

Ostatné prílohy k výzvam ostávajú nezmenené.  
Aktuálne: Výzva MAS Horný Liptov na predkladanie ŽoNFP.

 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/8.5/2.1 pre opatrenie 8, podopatrenie 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)


Dátum vyhlásenia výzvy: 31. decembra 2020
Dátum uzatvorenia bol aktualizovaný do26. mája 2021 

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Horný Liptov.VÝZVA JE UZATVORENÁ: Výzva MAS Horný Liptov na predkladanie ŽoNFP.
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/6.4/2 pre opatrenie 6, podopatrenie 6.4. Podpora na ivestície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. novembra 2020
Dátum uzatvorenia: 26. februára 2021

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Horný Liptov.

Výzva na predkladanie ŽoNFP
Prílohy ku výzve
Usmernenie PPA č. 8/2017 k obstarávaniu 


 
VÝZVA JE UZATVORENÁ. Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP č. MAS_097/8.6/1 – Podopatrenie 8.6

MAS Horný Liptov oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 Výzvy č. MAS_097/8.6/1

Dôvodom pre Aktualizáciu výzvy je aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny  rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.3, účinná od 11. 9. 2020.

Aktualizované prílohy na stiahnutie nájdete tu:
 VÝZVA JE UZATVORENÁ. Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP č. MAS_097/4.1/1 – Podopatrenie 4.1

MAS Horný Liptov oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 2 Výzvy č. MAS_097/4.1/1

Dôvodom pre Aktualizáciu č. 2 je aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.3, účinná od 11. 9. 2020.

Aktualizované prílohy na stiahnutie nájdete tu:
 


VÝZVA JE UZATVORENÁ. Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP č. MAS_097/4.1/1 – Podopatrenie 4.1

MAS Horný Liptov oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 Výzvy č. MAS_097/4.1/1

Aktualizáciou č. 1 nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 16. 10. 2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  


 
 


VÝZVA JE UZATVORENÁ. Výzva MAS Horný Liptov na predkladanie ŽoNFP.
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/8.6/1 pre opatrenie 8, podopatrenie 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 22. júla 2020
Dátum uzatvorenia: 15. októbra 2020
Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Horný Liptov.
Informácie ku výzve Vám poskytneme osobne, telefonicky alebo emailom.
 VÝZVA JE UZATVORENÁ. Výzva MAS Horný Liptov na predkladanie ŽoNFP.
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/4.1/1 pre opatrenie 4, podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. mája 2020
Dátum uzatvorenia: 30. septembra 2020
Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Horný Liptov.
Informácie ku výzve Vám poskytneme osobne, telefonicky alebo emailom.
 
Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva MAS
Prílohy k výzve
VÝZVA JE UZATVORENÁ. Výzva na odborných hodnotiteľov č. 3/2020
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 19. 5. 2020

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 26. 5. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do:   27. 5. 2020
 
Viac o podmienkach výzvy sa dozviete v priložených dokumentoch, ktoré sú na stiahnutie tu:

Výzva na OH č. 3/2020

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH

Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 


VÝZVA JE UZATVORENÁ. Výzva MAS 2/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 6.4. 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 14. 4. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 20. 4. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 22. 4. 2020
Viac informácií o podmienkach výzvy sa dozviete v priložených dokumentoch, ktoré si môžete stiahnuť tu:
 

Výzva č. 2/2020
Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH 


VÝZVA JE UZATVORENÁ. Upozornenie pre žiadateľov v rámci výzvy č. MAS_097/6.4/1
Dňa 25. 2. 2020 PPA na svojom webovom sídle zverejnila technickú úpravu formulárov  - Priloha č. 13 b platná pre rok 2020. https://www.apa.sk/index.php?navID=797&fbclid=IwAR30fEAndD-PaJpG4eeHmxMmqOvTSajVmAy8Fwjrt_4vPldnkfw7tis6LR8

aktualizovaná Príloha č. 13b


VÝZVA JE UZATVORENÁ. Výzva MAS Horný Liptov na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy MAS_097/8.5/1

Aktualizácia súvisí s mimoriadnou situáciou spôsosbenou pandémiou COVID-19
link: 
pre opatrenie 8, podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a enviromentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Dátum vyhlásenia:  2. marca 2020
Dátum uzavretia:  
5. júna 2020
Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Horný Liptov.
Informácie ku výzve Vám poskytneme osobne, telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

výzva č. MAS_097/8.5/1

prílohy ku výzve


VÝZVA JE UZATVORENÁ. Výzva na odborných hodnotiteľov č. 1/2020
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 13. 1. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 20. 1. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do:   21. 1. 2020
 
Viac o podmienkach výzvy sa dozviete v priložených dokumentoch, ktoré sú na stiahnutie tu:

Výzva č. 1/2020 na výber OH (pdf)
Výzva č. 1/2020 na výber OH (docx.)
 

VÝZVA JE UZATVORENÁ. Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP č. MAS_097/7.4/2 – Podopatrenie 7.4

MAS Horný Liptov oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k aktualizácii č. 2 Výzvy č. MAS_097/7.4/2

 
Touto aktualizáciou č.2 MAS Horný Liptov v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom aktualizácie sú zmeny súvisiaciace s vydaním novej Príručky pre prijímateľa LEADER. Súčasne sa mení termín uzatvorenia výzvy, tj. predloženia žiadosti do 27. 1. 2020  

 
 

VÝZVA JE UZATVORENÁ. Výzva MAS Horný Liptov na predkladanie ŽoNFP

Aktualizácia súvisí s mimoriadnou situáciou spôsosbenou pandémiou COVID-19
link: 
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-podohospodarskej-platobnej-agentury-pre-miestne-akcne-skupiny-v-suvislosti-s-mimoriadnou-situaciou-sposobenou-pandemiou-covid-19/9840

kód výzvy MAS_097/6.4/1

pre opatrenie 6, 
podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)  

Dátum vyhlásenia:  23. 12. 2019
Dátum uzavretia:  30. 04. 2020
Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Horný Liptov.
Informácie ku výzve Vám poskytneme osobne, telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:
Výzva MAS
Prílohy k výzve
 
Nové!! Upozornenie pre žiadateľov v rámci výzvy č. MAS_097/6.4/1
Dňa 25. 2. 2020 PPA na svojom webovom sídle zverejnila technickú úpravu formulárov  - Priloha č. 13 b platná pre rok 2020. https://www.apa.sk/index.php?navID=797&fbclid=IwAR30fEAndD-PaJpG4eeHmxMmqOvTSajVmAy8Fwjrt_4vPldnkfw7tis6LR8

aktualizovaná Príloha č. 13b
 


VÝZVA JE UZATVORENÁ. Výzva na odborných hodnotiteľov č. 2/2019
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH:     10. 12. 2019
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 31. 12. 2019
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do:   11. 1 . 2020
 
Viac o podmienkach výzvy sa dozviete v priložených dokumentoch na stiahnutie tu:

Výzva č. 02/2019 na výber OH (pdf)

Výzva č. 02/2019 na výber OH (docx)

 


 | Archív