Základné údaje

Zakladajúci členovia občianskeho združenia Miestna akčná skupina Horný Liptov sa združili s cieľom systematicky spolupracovať na rozvoji regiónu Horný Liptov tak, aby jeho výnimočné hodnoty ostali zachované, a zároveň prinášali trvalý úžitok miestnym obyvateľom smerom k zlepšeniu kvality ich života. Združenie bolo založené a vyvíja svoju činnosť v súlade s princípmi LEADER

Cieľom prístupu LEADER je podporovať obyvateľov vidieckych oblastí, aby na základe vzájomnej spolupráce a na báze partnerstva prekonávali problémy, ktorým vidiecke oblasti čelia.

Miestna akčná skupina Horný Liptov
Právna forma:
občianske združenie
Predseda MAS: Marcela Herichová
Registrácia združenia Ministerstvom vnútra: 13. marec 2008
Rozhodnutie o udelení Štatútu Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov: 3. august 2009

IČO:              
420 63507
DIČ:               202 260 3748
Číslo účtu:  1644776001/5600

Počet obcí v pôsobnosti MAS
25
Aktuálny počet členov MAS (k 20. 3. 2014) 
53
Rozloha územia
800,77 km2
Počet obyvateľov
27 619
Hustota obyvateľstva
34 obyvateľov/km2
 


 | Archív